Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2017-2018

Publicerad 2018-05-09 17:40
 rsm te jhc

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2017-2018.

Mötet äger rum den 30 maj 2018 kl.19:00 i Kvarnskolan, Mjölnarvägen 5, Järfälla.

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga senast fem dagar före årsmötet på hemsidan.

Väl mött!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Järfälla Hockey ClubDagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 5 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 1 maj 2017 – 30 april 2018
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 1 maj 2017–30 april 2018
§ 9 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning och fastställande av balansräkning 1 maj 2017 – 30 april 2018
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 1 maj 2017 – 30 april 2018
§ 11 Behandling styrelsens förslag
§ 12 Inkomna motioner
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
§ 14 Fastställande av medlemsavgifter
§ 15 Val av styrelse
§ 16 Val av revisorer
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Val av funktionärer enligt förslag i verksamhetsplan
§ 19 Mötets avslutande

Kronwall 19
Anmälan till Kronwall Hockey Camp 2019
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Md tre kronor hokceyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2018-2019
Jhclogga
Medlemskap Järfälla Hockey Club 2018/2019
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub