Kallelse till årsmöte

Publicerad 2022-05-20 10:55

Järfälla Hockey Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2021–2022

Datum: 12 juni 2022 kl. 15:00.

Plats: Klubbrum Järfälla ishall, Mjölnarvägen 1, Järfälla.

Alla medlemmar är välkomna. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast fem dagar före årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Järfälla HC


Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Årsmötets behöriga utlysande

§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 5 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 1 maj 2021 – 30 april 2022

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 1 maj 2021 – 30 april 2022

§ 9 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning och fastställande av balansräkning 1 maj 2021 – 30 april 2022

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 1 maj 2021 – 30 april 2022

§ 11 Behandling styrelsens förslag

§ 12 Inkomna motioner

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter

§ 15 Val av styrelse

§ 16 Val av revisorer

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Val av funktionärer enligt förslag i verksamhetsplan

§ 19 Mötets avslutande

Reklambild hockeyskola
Anmälan till Tre Kronor Hockeyskolan 2021/2022
Md 119788796 10158116056837862 5641186893197729168 o hemsidan
Järfälla Hockey Club kommer starta upp ett lag inom paraishockey/blindhockey. Paraishockey är ishockey för personer med funktionsnedsättning, vår verksamhet riktar sig till personer med synnedsättning vilket då heter blindhockey. Gå in på fliken paraishockey/blind hockey för att göra din intresseanmälan
Md logo 3x
Md banner affisch 250x300  003
Md jhc logo ny igen
Stödmedlem 20/21
Md j rf lla hc banner webshop  002
Järfälla HC Webshop
Md jhc logga stor
"Backa Järfälla"
Md jarfallahc  003
Md bild
Samla bonus till dig och Järfälla Hockey
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub